Fundacja Miejski Kolektyw została założona w 2013 roku przez aktywistów miejskich związanych z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz sieciami obywatelskimi – zarówno lokalnymi (Stowarzyszenie Fabrykancka, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”, Ruch Społeczny „Szacunek dla Łodzi”), jak i ogólnopolskimi (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Kongres Ruchów Miejskich). Z biegiem czasu zauważyliśmy, że kwestie związane z partycypacją oraz kontrolą obywatelską (zwłaszcza nad tworzeniem polityk publicznych) zaczęły dominować w naszych zainteresowaniach i działaniach. Pojawił się pomysł połączenia sił i stworzenia organizacji, która pozwoli nam inicjować oraz realizować własne projekty w tym obszarze. W kolejnych latach z Fundacją współpracowały – lub się do niej przyłączyły – osoby zaangażowane w szersze ruchy obywatelskie i równościowe, w pracę uniwersytecką czy aktywizację młodzieży.

Obszary działania:
> wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji oraz aktywizacji społecznej;
> wzrost uczestnictwa obywatelskiego oraz animowanie aktywności obywatelskiej;
> oświata, w tym edukacja obywatelska w różnych grupach wiekowych i społecznych;
> promocja idei oraz dobrych praktyk partycypacji obywatelskiej;
> upowszechnianie narzędzi umożliwiających włączanie się obywateli w życie publiczne;
> wypracowywanie nowych transdyscyplinarnych narzędzi aktywizacji społecznej;
> wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz działanie na rzecz wyrównywania szans obywateli;
> działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i ponadnarodowym;
> zwiększanie dostępu obywateli do informacji istotnej z punktu widzenia interesu publicznego;
> rozwój dziennikarstwa obywatelskiego oraz działalności strażniczej.

 


Członkowie i Członkinie Zespołu FMK:

 

2015-10-06_Borys Martela

Borys Martela – badacz freelancer i działacz społeczny. Współpracuje z różnymi firmami badawczymi i organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów badawczych, szkoleniowych, edukacyjnych oraz związanych z konsultacjami społecznymi. Specjalizuje się w metodach jakościowych. Prezes Zarządu FMK.

 

 

 

 

 

2015-10-06_Marta Madejska (2)Marta Madejska – z wykształcenia kulturoznawczyni; badaczka, publicystka, animatorka; członkini Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie”, związana z Łódzką Gazetą Społeczną „Miasto Ł”. Koordynatorka projektów z zakresu zbierania historii mówionych; koordynatorka ds. programowych Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi (2011), koordynatorka II Kongresu Ruchów Miejskich (2012) i II Zjazdu Kooperatyw Spożywczych (2013), obecnie na emeryturze koordynatorskiej. Wiceprezeska Zarządu FMK.

 

 

 

2015-10-06_Kamil BrzezińskiKamil Brzeziński – badacz i asystent w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Współrealizator i wykonawca wielu projektów badawczych z zakresu problematyki miejskiej. Poza pracą na uczelni, związany również z łódzkimi organizacjami pozarządowymi, z którymi współpracuje przy realizacji licznych projektów związanych z partycypacją i konsultacjami społecznymi.

 

 

 

 

2015-10-06_Kinga KarpKina Karp – psycholożka, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka, facylitatorka, działaczka społeczna. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, przemocy oraz partycypacji społecznej, m.in. z: Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytutem Działań Twórczych, Fundacją Normalne Miasto FENOMEN oraz Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich „Topografie”. Do Fundacji Miejski Kolektyw wnosi perspektywę równościową i wspiera jej działania jako moderatorka.

 

 

 


Skład Komisji Rewizyjnej FMK: 

Wojciech Kłosowski
Przemysław Sadura
Joanna Jadwiga Wowrzeczka
Agata Zysiak

 


Sprawozdania finansowe FMK: